Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

Công văn số: 5798/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Trả lời công văn số 10249/CT-PC ngày 27/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tăng cường quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, trong đó Điểm 2.1 đã hướng dẫn rõ việc ghi thông tin kiểm tra thực tế đối với hàng hóa xuất khẩu.

Do vậy, trường hợp tờ khai hàng hóa xuất khẩu không đủ thông tin theo đúng hướng dẫn tại Điểm 2.1 Công văn số 12485/.BTC-TCT nêu trên thì không đủ điều kiện xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club