Hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn số 3272/TCT-KK
V/v Hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

 

 

Trả lời công văn số 484/CT-KTT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang (gọi tắt là Chi nhánh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;

Căn cứ Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 1, Điều 2; Khoản 5, Điều 4 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội;

Căn cứ Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

Căn cứ Điều 1; Khoản 1 (g), Khoản 2, Điều 12; Khoản 2, Điều 37 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang (gọi tắt là Chi nhánh), mã số thuế: 5700662777-001, địa chỉ: Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang hạch toán kế toán phụ thuộc, không lập báo cáo tài chính và không lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán tại trụ sở Chi nhánh mà tập hợp toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán qua hệ thống phần mềm của Công ty, sau đó, chuyển chứng từ cho Công ty tại Quảng Ninh để xác định kết quả SXKD chung của Công ty.

Tuy nhiên, Chi nhánh thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, lập tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT; bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2013 theo mã số thuế của Chi nhánh thì Cục Thuế tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế nêu trên của Chi nhánh.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kê khai của Chi nhánh Công ty cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang đúng thực tế phát sinh và đáp ứng được điều kiện hoàn thuế GTGT được quy định tại Khoản 1, Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm Bim tại Kiên Giang theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club