Hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công văn số: 1192/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 38/CT-KTNB ngày 10/1/2019 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b.7 khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.

Căn cứ hướng dẫn tại TT94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010; hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Điện Biên tại công văn số 38/CT-KTNB thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Điện Biên trên cơ sở thực tế xác minh và hồ sơ chứng minh đối chiếu với các quy định để xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Điện Biên được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club