Hướng dẫn về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bổ sung

Công văn số: 5753/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT bổ sung

Kính gửi: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang

Trả lời CVsố 94/CV-NTS-TCKT ngày 29/9/2014 của Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang; (địa chỉ: số 1 Tân Lộc, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà) về việc hoàn thuế GTGT bổ sung. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại

 • TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

– Khoản 1 Điều 18: “1.CSKD nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo;

Trường hợp luỹ kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất 4 quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì CSKD được hoàn thuế.”.

– Khoản 2 Điều 19: “2. Các trường hợp CSKD đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.”.

– Khoản 3 Điều 21:

“3Trường hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với trường hợp kê khai theo quý), các CSKD đủ điều kiện được hoàn thuế theo hướng dẫn tại

 • Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, 
 • Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính

thì được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp

 • Đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013(đối với trường hợp kê khai theo tháng)
 • Hoặc đến hết kỳ tính thuế quý 4/2013 (đối với trường hợp kê khai theo quý)

CSKD chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không được hoàn của năm 2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để kê khai khấu trừ và áp dụng hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 thông tư này.”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

– Trường hợp Công ty kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế giai đoạn từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2008 nêu trên và khai đề nghị hoàn tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước, đồng thời đảm bảo điều kiện âm 3 tháng liên tục có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tính kể từ tháng kê khai dừng khấu trừ trở về trước thì Công ty sẽ được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại

 • Thông tư số 06/2012/TT-BTC ,
 • Thông tư số 65/2013/TT-BTC
 • Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

– Trường hợp Công ty

 • Khai bổ sung điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu ra của kỳ tính thuế GTGT giai đoạn từ tháng 9/2007 đến tháng 7/2008
 • Khai đề nghị hoàn đối với một phần số thuế GTGT chưa khấu trừ hết vào tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 3/2014

với lý do âm 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết căn cứ:

 • hướng dẫn tại Tiết a Điểm 1 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC,
 • đồng thời tại tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế tháng 01/2014 phát sinh số thuê GTGT phải nộp (không phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết)

thì Công ty không được xét hoàn số thuế này do chưa đảm bảo điều kiện âm 12 tháng tính từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết (tháng 02/2014) quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên. Số thuế đã kê khai đề nghị hoàn nêu trên Công ty được khai bổ sung để tiếp tục khấu trừ thuế và đề nghị hoàn thuế khi đủ điều kiện được hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club