Hướng dẫn về thuế GTGT đối với dự án xây dựng cầu bằng nguồn vốn ODA

Công văn số 2204/TCT-CS

V/v thuế GTGT đối với dự án Xây dựng cầu Cần Thơ

Kính gửi:

– Cục thuế thành phố Cần Thơ
– Tập đoàn NTT Data Corporation
(Địa chỉ: Phòng 101; công trường xây dựng số 5, Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, X.Hưng Phú, H.Cái Răng, TP Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được công văn:

– Số 301013/CV-NTT ngày 30/10/2013 của Tập đoàn NTT DATA Corporation;

– Số 100/CT-KTT ngày 13/5/2014 của Cục thuế thành phố Cần Thơ

Về thuế GTGT đối với dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 Mục II Thông tư số 142/1999/TT-BTC ngày 10/12/1999 của BTC:

Về thuế GTGT áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA quy định việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa; dịch vụ mua trong nước để thực hiện dự án ODA.

Tại điểm 2.2.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của BTC:

Về chính sách thuế đối với chương trình; dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA quy định về thuế GTGT đối với dự án ODA

Về chính sách thuế đối với Dự án xây dựng cầu Cần Thơ; Tổng cục Thuế đã có công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 2/11/2005 trả lời Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, đồng thời gửi Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế thành phố Cần Thơ.

Nếu Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc cầu dây văng thuộc hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng được phê duyệt bổ sung tại văn bản số 802/TTg-KTN ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 6837/BGTVT-KHĐT ngày 1/10/2009 của Bộ Giao thông vận tải là hạng mục thuộc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17/1/2000).

Gói thầu số 1 sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản theo Hiệp định vay vốn số VNXVII-4 ngày 10/11/2009 giữa Chính phủ VN và JICA.

Hiệp định vay vốn VNXVII-4 là Hiệp định vay vốn bổ sung trên cơ sở gia hạn Hiệp định vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản ngày 30/3/2001 cho Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

Theo xác nhận của Tổng công ty ĐTPT&QLDA Hạ tầng GT Cửu Long, Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 2074/CIPM-TCKT ngày 19/6/2013 thì Hợp đồng thầu số 2469/CIPM-HDKT ngày 11/7/2012 giữa Tập đoàn NTT Data Corporation và Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long được thanh toán bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ, giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT và Dự án không được NSNN bố trí vốn đối ứng để thanh toán thuế GTGT.

Căn cứ các quy định và trường hợp nêu trên:

Chính sách thuế GTGT đối với Gói thầu số 1:

Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống quan trắc cầu dây văng thuộc hạng mục hệ thống quan trắc cầu dây văng được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3940/TCT-ĐTNN ngày 2/11/2005 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Cần Thơ, Tập đoàn NTT Data Corporation được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club