Hướng dẫn về thuế GTGT đối với Dự án vốn ODA

Công văn số: 4101/TCT-CS

 áp dụng chính sách thuế đối với dự án vốn ODA

 

Kính gửi: Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre.
(Đ/c: 103, Nguyễn Huệ, Phường 3, TP. Bến Tre)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 435/CTN-KT ngày 12/08/2014 của Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre về thuế GTGT đối với Dự án vốn ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam:

“… 2.1. Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và Chủ DA không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT…

2.3. Trường hợp Chủ DA viện trợ không hoàn lại đã được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT trong quá trình thực hiện dự án thì Chủ dự án không được hoàn thuế GTGT.

Tại Điểm 2 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 quy định về thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam:

Chủ dự án ODA vay khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre là chủ đầu tư 02 dự án sử dụng nguồn vốn ODA thì chính sách thuế GTGT áp dụng đối với dự án như sau:

+ Đối với dự án nhà máy nước An Hiệp giai đoạn 1 sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan phát triển Pháp (AFD) được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 18/10/2012:

Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre là chủ dự án ODA vay khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Đối với dự án Hệ thống cấp nước huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại được UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 21/09/2012:

Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre là chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại đã được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT trong quá trình thực hiện dự án thì Công ty không được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH 1TV Cấp Thoát Nước Bến Tre được biết

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.