Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai với bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện

Công văn số: 4256/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế GTGT

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 536/DKVN-TCKT ngày 14/7/2014 và công văn số 651/DKVN-TCKT ngày 13/8/2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Đồng Nai.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai, nộp thuế GTGT hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

– Khoản c, Điểm 1, Điều 11 hướng dẫn: “ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

– Khoản đ, Điểm 1, Điều 11 hướng dẫn: “Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ký Hợp đồng với Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 để thực hiện việc bảo trì, sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 1&2 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, có hoạt động xây dựng, lắp đặt thì Công ty thực hiện khai, nộp thuế tại địa phương nơi có hoạt động xây dựng, lắp đặt theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về việc hoàn thuế GTGT

Tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Khoản 1, Điều 18 quy định: “1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.”

– Khoản 3, Điều 21 quy định: “3. Trường hợp trước kỳ tính thuế tháng 1/2014 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 1/2014 (đối với trường hợp kê khai theo quý), các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012, Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2012/TT-BTC và Thông tư số 65/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc đến hết kỳ tính thuế quý 4/2013 (đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh chưa đủ 3 kỳ tính thuế liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết không được hoàn của năm 2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để kê khai khấu trừ và áp dụng hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.

…Ví dụ 88: Doanh nghiệp B trong tháng 10/2013 phát sinh số thuế GTGT phải nộp, tháng 11/2013 và tháng 12/2013 mới có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, đến hết kỳ tính thuế tháng 12/2013, doanh nghiệp B không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC thì số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng 11, 12/2013 được chuyển tiếp sang năm 2014 để xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp sau 12 tháng kể từ tháng 11/2013 mà Công ty vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.