Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT khi số thuế đầu vào âm liên tục đúng thực tế

Công văn số 3377/TCT-KK 

 V/v hoàn thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 951/CT-THNVDT ngày 16/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định

Về việc vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, trường hợp Công ty TNHH Thạch Sơn từ tháng 5/2011 đến hết quí I/2014 (trên 12 tháng) phát sinh số thuế GTGT đầu vào âm liên tục chưa được khấu trừ hết.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định kiểm tra làm rõ nguyên nhân âm liên tục thuế GTGT đầu vào của Công ty TNHH Thạch Sơn.

(bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai thuế đầu vào âm liên tục)

Trường hợp qua kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra có số thuế đầu vào âm liên tục đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

Công ty kê khai nộp thuế đầy đủ, đúng quy định;

thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ;

đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định,

Công ty dừng khấu trừ đề nghị hoàn thuế GTGT tại Tờ khai thuế GTGT quý I/2014

Thì Công ty được hoàn thuế theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club