Hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

Công văn số: 4845/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

 

 

Trả lời công văn số 4049/CT-THNVDT ngày 11/8/2014; công văn số 3152/CT-THNVDT ngày 25/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Mục I; Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Mục II Chương III Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

Căn cứ Khoản 3, Điều 10 Chương II Thông tư số 28/2011/.TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và hồ sơ gửi kèm theo công văn số 3152/CT-THNVDT ngày 25/6/2014 và công văn số 4049/CT-THNVDT ngày 11/8/2014, đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh tra doanh nghiệp theo quy định trước khi xem xét, quyết định việc hoàn thuế GTGT theo thẩm quyền, đảm bảo việc hoàn thuế theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15, khoản 2 và khoản 5 Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club