Hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu

Công văn số: 3413/TCT-KK  V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 1141/CT-KTT ngày 23/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu của Công ty CP Đầu tư – Du Lịch và Phát triển Thủy sản. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp Công ty CP Đầu tư – Du Lịch và Phát triển Thủy sản (bên ủy thác xuất khẩu) ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty CP Đầu tư & phát triển đa Quốc Gia (bên nhận ủy thác xuất khẩu), xuất khẩu cá tra philet Đông lạnh. Công ty lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ hoàn thuế từ tháng 03/2013 đến tháng 04/2014; đề nghị Cục Thuế kiểm tra tính đầy đủ; tính chính xác đối với toàn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa bao gồm:

– Hợp đồng xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu ký với nước ngoài; Hợp đồng ủy thác xuất khẩu và biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu;

– Tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan;

– Chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác; và bên nhận ủy thác phải thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác;

– Hợp đồng mua hàng hóa để xuất khẩu;

– Hóa đơn mua hàng hóa để xuất khẩu:

Kiểm tra trên cơ sở dữ liệu ngành để loại trừ hóa đơn của doanh nghiệp đã bỏ trốn; doanh nghiệp chậm kê khai; nộp thuế GTGT, hóa đơn không đúng quy định;

– Các chứng từ, hoạt động liên quan vận chuyển hàng hóa, thuê kho bãi,… của hàng xuất khẩu.

Nếu qua kiểm tra, thủ tục hồ sơ của Công ty không đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ; hoàn thuế đầu vào của hàng hóa; dịch vụ xuất khẩu; chứng từ thanh toán qua ngân hàng của phía nước ngoài cho bên nhận ủy thác và bên nhận ủy thác thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng cho bên ủy thác không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và số tài khoản bên ủy thác đã thông báo với cơ quan thuế, thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ) của Công ty CP Đầu tư – Du Lịch và Phát triển Thủy sản không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club