Hướng dẫn về chính sách hoàn thuế GTGT của các cơ sở kinh doanh

Công văn số 1549/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn 5806/CT-KK&KTT ngày 24/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc hoàn thuế GTGT của Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:

“Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên khi đăng ký DN là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty.

2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập DN trong thời hạn 90 ngày

(kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN.)

Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Điều 212. Hiệu lực thi hành

1.- Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

– Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực, trừ các trường hợp sau đây:

a) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực, thời hạn góp vốn thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty;…”

– Tại Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định:

“…

Trường hợp cơ sở kinh doanh:

– Đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới,

– Đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên

thì được hoàn thuế GTGT

Cơ sở KD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các TH:

a) Dự án đầu tư của cơ sở :

– KD không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;

– Kinh doanh ngành, nghề đầu tư KD có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện KD

theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện KD trong quá trình hoạt động.

…”

– Tại điểm 2.a Khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký KD, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Thanh tra,

– Kiểm tra,

– Kiểm toán

thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế GTGT và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

…”

– Tại điểm 2 và điểm 3.c Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT như sau:

“2. Cơ sở KD mới thành lập từ:

– Dự án đầu tư đã đăng ký KD, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,

– Dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên

thì được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này.

Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.

c) Cơ sở KD không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở KD nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký thì không được hoàn thuế.

…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc:

– Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ :

– Vốn điều lệ đã góp của DN  với

– Vốn điều lệ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký DN thời điểm nộp hồ sơ

đề nghị hoàn thuế đối với dự án đầu tư để xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club