Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế GTGT đối với ODA

Công văn số 4690/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

Trả lời công văn số 4677/CT-KTra1 ngày 24/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Mục VI Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng:

 • Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

 • Nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện

 • Chính sách thuế

 • Ưu đãi thuế

Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ hướng dẫn tại

– Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

– Công văn số 7711/TC-TCT ngày 13/7/2004 về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng ODA;

 

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” sử dụng:

 • Nguồn vốn ODA vay JBIC Nhật Bản
 • Vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước, đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2004 (trước thời điểm Thông tư số 123/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành). Sau đó Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 4149/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007;

Tuy nhiên tại Khoản 16 Điều 1 Quyết định số 4149/QĐ-BGTVT quy định thời gian thực hiện dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2005 và dự kiến kết thúc vào năm 2012, bao gồm cả thời gian bảo hành. Vì vậy; việc xác định

 • Nghĩa vụ thuế,
 • Ưu đãi thuế

Đối với các hạng mục thuộc dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện theo hướng dẫn tại:

 • Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính
 • Công văn số 7711/TC-TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính

Về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng ODA.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ hướng dẫn tại:

 • Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính;
 • Công văn số 7711/TC-TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính

Về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng ODA và hướng dẫn tại công văn này để xem xét giải quyết cho đơn vị theo đúng quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết và thực hiện.

 

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club