Hướng dẫn khấu trừ thuế với hàng nhập khẩu phi mậu dịch

Công văn số 3271/TCT-KK

 V/v Hoàn thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/01/2014-C&F ngày 02/01/2014.

Về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu phi mậu dịch phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Và công văn số 12/02/2014-C&F ngày 12/02/2014 về công văn số 02/01/2014-C&F đã gửi Tổng cục Thuế của Công ty TNHH Groz-Beekert Việt Nam.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 69, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2012 của BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan;

– kiểm tra,

– giám sát hải quan;

– thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và

– quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Điều 69, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 14; Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, hàng hóa nhập khẩu bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch không phải là hàng hóa mua bán nhằm mục đích thương mại nên không phát sinh nghĩa vụ thanh toán, không có hợp đồng và hóa đơn thể hiện việc mua bán hàng hóa và cũng không có chứng từ thanh toán khoản tiền mua hàng hóa đó.

Trường hợp Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam nhập khẩu hàng hóa bằng tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch, không có chứng từ thanh toán tiền mua hàng hóa nên không đáp ứng điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định tại Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngay 11/01/2012 và Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club