Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với dự án hưởng ưu đãi khu công nghệ cao

Công văn số 4015/TCT-CS

Thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19229/CT-KTT3 ngày 13/4/2018 của Cục Thuế TP.Hà Nội về hồ sơ hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội.

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chuyển tiếp về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các trường hợp đã sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa nộp tiền thuê đất;

Căn cứ khoản 21 Điều 4 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 14 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 TT số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC hướng dẫn về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Theo trình bày tại công văn của Cục Thuế TP Hà Nội và tài liệu kèm theo thì:

Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đang đầu tư giai đoạn 2 “Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phần mềm FPT và sản xuất, kinh doanh tại Khu phần mềm – Khu CNC Hòa Lạc” theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01221000025 ngày 12/10/2010 (thay đổi lần thứ nhất ngày 26/12/2012, thay đổi lần thứ hai ngày 29/12/2014).

Ngày 07/02/2018, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc có văn bản số 106/CNCHL-QHXDMT xác nhận:

Ban quản lý và Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã có:

– Thỏa thuận thuê đất và

– Bàn giao mốc giới đất trên thực địa

để Công ty triển khai dự án đầu tư theo tiến độ.

Hiện Công ty đang hoạt động SXKD và sử dụng đất ổn định tại:

– Lô đất Làng số 3 và

– Làng số 4

Khu phần mềm – Khu công nghệ cao Hòa Lạc (diện tích 60.029 m2).

Việc Ban quản lý chưa ban hành Quyết định cho thuê đất đối với Công ty do chính sách:

– Về giá đất

– Ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất

tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chưa được ban hành.

Sau khi BTC có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ban quản lý sẽ hoàn thiện thủ tục cho thuê đất để Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Ngày 30/3/2018, BTC đã ban hành TT số 32/2018/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định:

– Cơ chế

– Chính sách đặc thù

đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2018.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ TT số 32/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của BTC hướng dẫn một số điều NĐ số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định:

– Cơ chế

– Chính sách đặc thù

đối với khu công nghệ cao Hòa Lạc hướng dẫn Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội liên hệ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc để hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai cho Công ty theo quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư (đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án). Công ty đã được Ban quản lý:

– Thỏa thuận cho thuê đất

– Đã bàn giao đất trên thực địa

và Công ty đã triển khai dự án đầu tư thì:

– Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh không chịu thuế GTGT thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

– Trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế GTGT thì Cục Thuế xem xét, xử lý hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định.

– Trường hợp dự án đầu tư vừa phục vụ

> hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

> hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

thì số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư được khấu trừ, hoàn thuế theo tỷ lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm c khoản 4 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club