Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới

Công văn số: 5713/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2148/CT-KK ngày 18/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định khai thuế GTGT phương pháp khấu trừ:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuê riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư”.

Tại Khoản 3(a) Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a) CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì CSKD thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện, số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của CSKD.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã hoàn thành nhà máy đầu tiên đang tiến hành chạy thử, doanh thu bán sản phẩm chạy thử được xuất khẩu ra nước ngoài. Các hạng mục đầu tư khác đang tiếp tục đầu tư theo kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hải Phòng:

  • Công ty kê khai riêng thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh của những hạng mục nhà xưởng, dây chuyền thiết bị đã hoàn thành đầu tư, đưa vào sản xuất tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số01/GTGT, nếu đủ điều kiện thì đề nghị hoàn thuế theo trường hợp quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;
  • Kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của chi phí đầu tư các hạng mục nhà xưởng, thiết bị đang tiếp tục đầu tư trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT và phải bù trừ với số thuế phát sinh của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tờ khai mẫu 01/GTGT nêu trên.

Sau khi bù trừ, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club