Hướng dẫn hoàn thuế cho các doanh nghiệp FDI

Công văn số 1618/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn:

– Số 1809/CT-KTr ngày 20/12/2013;

– Số 310/CT-KTr ngày 10/03/2014 báo cáo bổ sung công văn số 1809/CT-KTr

của Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, ngày 03/03/2014, UBND tỉnh Bến Tre có công văn số 816/UBND-KTN cho ý kiến xử lý các trường hợp thuê đất sai phạm theo đó Nhà nước sẽ thu hồi đất của các hộ dân đã cho các doanh nghiệp FDI thuê đất không đúng quy định, sau khi thu hồi Nhà nước sẽ cho các doanh nghiệp FDI thuê lại, địa điểm đầu tư của các doanh nghiệp FDI được giữ nguyên như hiện trạng đang sử dụng.

Căn cứ hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính về thuế GTGT, về đối tượng; các trường hợp hoàn thuế; điều kiện; thủ tục hoàn thuế; Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu tại công văn số 1809/CT-KTr ngày 20/12/2013; đồng thời đề nghị Cục Thuế khi giải quyết hoàn thuế cho các doanh nghiệp FDI này phải kiểm tra hồ sơ; điều kiện hoàn thuế chặt chẽ theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club