Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Công văn Số: 1533/TCT-CS
V/v thuế GTGT

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

TCT nhận được công văn số 1406/CT-KTr2 ngày 04/10/2018 của Cục Thuế tỉnh Sơn La báo cáo:

Vướng mắc liên quan đến công văn số 1196/CT- KTr2 (ngày 17/8/2018) của Cục Thuế tỉnh Sơn La về:

Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩuVề vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 8 Điều 1 NĐ số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của CP quy định:

“Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là:

+ Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất

+ Không bao gồm: phí bảo hiểm quốc tế; phí vận tải quốc tế

Được xác định theo trình tự các phương pháp sau:

a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm:

+ Giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại

+ Các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu phù hợp với chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa;…”

Tại khoản 1, khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế:

“1. Đối với hàng hóa; dịch vụ do cơ sở sản xuất; kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa; dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT.

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa; dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm:

+ Khoản phụ thu

+ Phí thu thêm

Ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.”

Tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại khoản 2 Điều 9 và khoản 1 Điều 15 Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Hợp đồng:

+ Bán hàng hóa

+ Gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa)

+ Cung ứng dịch vụ

Cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng”

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Căn cứ khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) quy định về hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT.

Căn cứ các quy định trên:

– Hàng hóa xuất khẩu được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng các điều kiện: có Hợp đồng ký với nước ngoài, Tờ khai hải quan, hóa đơn và chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

– Trị giá hàng hóa xuất khẩu được xem xét trong khi hoàn thuế GTGT là trị giá hải quan do doanh nghiệp khai báo và được cơ quan hải quan chấp nhận.

Theo hồ sơ của Cục Thuế, Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu đã khai trị giá hải quan chưa chính xác (Công ty đã khấu trừ tiền khấu hao tài sản cố định (dây chuyền sản xuất chè) là số tiền bên mua thanh toán cho Công ty theo phương thức bù trừ). Do đó, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan để được điều chỉnh tờ khai hải quan và hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan hải quan.

Sau khi Công ty điều chỉnh tờ khai hải quan và hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan hải quan thì Cục Thuế xem xét xử lý việc hoàn thuế GTGT theo quy định.

TCT trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club