Hướng dẫn in, phát hành hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Công văn số 5369/TCTKK
V/v hướng dẫn in, phát hành hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5953/CT-HQTA ngày 6/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc vướng mắc trong việc in, phát hành hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được cơ quan thuế công nhận là đơn vị bán hàng hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính được tạo và phát hành hóa đơn theo mẫu tại Phụ lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC nêu trên.

Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp trực tiếp nếu có nhu cầu tham gia bán hàng cho khách nước ngoài thì được mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế theo hướng dẫn tại công văn số 3689/TCT-KKngày 29/8/2014 và công văn số 5036/TCT-KK ngày 13/11/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.