Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư cùng nơi đóng trụ sở chính

Công văn số 2933/TCT-CS

V/v hoàn thuế gtgt

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời :

  • Công văn số 508/CT-KK ngày 01/4/2014
  • Công văn số 710/CT-KK ngày 05/5/2014

Của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng của CTCP Đường Bình Định. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 3 Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC

Quy định khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

“c) Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư”.

Tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính

Quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới

a) CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì CSKD thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của CSKD

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư không thuộc đối tượng được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư thì phải có phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp CTCP Đường Bình Định là CSKD

  • Có hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008,
  • Năm 2013 Công ty có dự án đầu tư “Nâng cấp, mở rộng công suất chế biến đường lên 5500 tấn mía/ngày” đã được UBND tỉnh phê duyệt, cấp giấy chứng nhận đầu tư số 35101000104 ngày 12/7/2013 với tổng mức đầu tư là 415 tỷ đồng

thì nhất trí với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công ty được xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 18 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club