Hoàn thuế GTGT các chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Công văn số 3243/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT dự án ODA

 

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
– Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT

 

Trả lời công văn số 17032014/FQM-CA ngày 17/3/2014 của Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT (FQM) đề nghị được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3 Mục V Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện chính sách, ưu đãi thuế đối với các chương trình dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo.

Tại khoản IV của bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính và Bộ năng lượng hợp chủng quốc Hoa Kỳ (DOE) về hợp tác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ có ghi: “Các Bên hiểu rằng DOE và các cơ quan thực hiện do cơ quan này chỉ định không phải nộp bất kỳ khoản thuế nhập khẩu, thuế hoặc các khoản phí khác đối với thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch vụ được cung cấp theo bản ghi nhớ này”.

Căn cứ văn bản số 430/VPCP-QHQT ngày 5/5/2009 của Văn Phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:

“5. Đồng ý về nguyên tắc miễn các loại thuế, phí liên quan tới việc nhập khẩu các thiết bị, phương tiện và nguyên liệu soi chiếu tiếp nhận từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ theo Biên bản ghi nhớ liên quan tới hợp tác nhằm ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp nguyên liệu hạt nhân và phóng xạ khác”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và thực hiện cam kết tại khoản IV của Bản ghi nhớ về thuế giữa Bộ Tài chính và Bộ năng lượng hợp chủng quốc Hoa Kỳ (DOE) về hợp tác nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ, trường hợp Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT là nhà thầu Việt Nam được DOE chỉ định và đã được cơ quan hải quan xác nhận thì không phải nộp bất kỳ khoản thuế nhập khẩu, thuế hoặc các khoản phí khác đối với thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch vụ được cung cấp và Công ty được giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến dự án.

Đề nghị Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến thiết bị, các vật liệu, đào tạo và dịch Vụ được cung cấp dự án theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế và hướng dẫn tại nội dung công văn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty CP. FIRST QUALITY MANAGEMENT được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.