Giải quyết vướng mắc của Ngân hàng khi thực hiện cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ

Công văn số 5039/TCT-QLN
V/v Cưỡng chế nợ thuế

 

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3802/CT-QLN ngày 08/11/2018 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc vướng mắc trong phối hợp với Agribank chi nhánh Hà Nam (gọi tắt là Ngân hàng) khi thực hiện cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ đối với Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 820 (gọi tắt là Công ty 820). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Điều 49. Nguyên tắc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba đang giữ tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

1. Bên thứ ba có khoản nợ đến hạn phải trả đối tượng bị cưỡng chế hoặc đang giữ tiền, tài sản, hàng hóa của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Trường hợp tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ là đối tượng của các giao dịch bảo đảm hoặc thuộc trường hợp giải quyết phá sản thì việc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản và giao dịch bảo đảm.”

– Điều 15 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“Điều 15. Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

1. Đối tượng áp dụng

Cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (sau đây gọi là bên thứ ba) được áp dụng đối với các đối tượng bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 2 Thông tư này trong các trường hợp sau:

a) Cơ quan thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng,

– Yêu cầu phong tỏa tài khoản;

– Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

– Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

– Kê biên tài sản,

– Bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

b) Cơ quan thuế có căn cứ xác định tổ chức, cá nhân (bên thứ ba) đang có khoản nợ hoặc đang giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế, bao gồm: Tổ chức, cá nhân đang có khoản nợ đến hạn phải trả cho đối tượng bị cưỡng chế.

– Tổ chức,

– Cá nhân,

– Kho bạc nhà nước,

– Ngân hàng,

– Tổ chức tín dụng

được đối tượng bị cưỡng chế ủy quyền giữ hộ

– Tiền,

– Tài sản,

– Hàng hóa,

– Giấy tờ,

– Chứng chỉ có giá

hoặc cơ quan thuế có đủ căn cứ chứng minh

– Số tiền,

– Tài sản,

– Hàng hóa,

– Giấy tờ,

– Chứng chỉ có giá

mà cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đó đang giữ là thuộc sở hữu của đối tượng bị cưỡng chế.

2. Xác minh thông tin bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế

a) Cơ quan thuế có văn bản yêu cầu bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế cung cấp thông tin về tiền, tài sản đang nắm giữ hoặc công nợ phải trả đối với đối tượng bị cưỡng chế.

Trường hợp bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế không thực hiện được thì phải có văn bản giải trình cơ quan thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế.

b) Trên cơ sở thông tin mà bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế cung cấp, cơ quan thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang giữ hoặc công nợ phải trả đối với đối tượng bị cưỡng chế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Công ty 820 nhưng không thu đủ số tiền thuế nợ thì Cục Thuế chuyển sang biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 215/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp không áp dụng được biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định thì Cục Thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (gọi tắt là thu bên thứ ba). Nguyên tắc thu tiền, tài sản từ bên thứ ba thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 26/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club