Giải đáp việc hỗ trợ, xem xét hoàn thuế GTGT đối với số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết

Công văn số 2633/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: – Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN)
– Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 10/CV-Saitex ngày 09/05/2014 của Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN) (địa chỉ: Lô 225 Khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về việc:

Hỗ trợ, xem xét hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo PPKT thuế được hoàn thuế GTGT nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế”;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của:

– Hàng hóa,

– Dịch vụ xuất khẩu 

chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên

thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

Trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý:

– Vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu,

– Vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

=

Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nước

Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng/quý (bao gồm: thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động xuất khẩu, phục vụ hoạt động kinh doanh trong nước chịu thuế trong tháng/quý và thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ tháng/quý trước chuyển sang)

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

X

 

Tổng doanh thu xuất khẩu trong kỳ

x 100%

 

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu)

Riêng đi với cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì s thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hóa xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

 

 

 

Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng/quý

 

 

 

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa còn tồn kho cuối tháng/quý

 

Tổng doanh thu xuất khẩu trong kỳ

x 100%

 

 

 

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu)

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đã tính phân bổ như trên chưa được khấu trừ nhỏ hơn 300 triệu đồng thì cơ sở kinh doanh không được xét hoàn thuế theo tháng/quý mà kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo;

Nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT theo tháng/quý”;

Căn cứ công văn số 14320/BTC-TCT ngày 19/10/2012 của Bộ Tài chính về việc xác định số thuế GTGT của hàng hóa xuất khẩu được hoàn theo tháng.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN) có văn bản đề nghị hoàn thuế GTGT kỳ tính thuế từ tháng 11/2013 đến tháng 01/2014 căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính là không đúng với quy định. Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh đủ 3 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết, do đó kỳ tính thuế tháng 11/2013 và tháng 12/2013 của Công ty chưa đủ 03 tháng liên tục nên không đủ điều kiện đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định.

Đối với kỳ tính thuế từ tháng 11/2013 đến tháng 01/2014, nếu Công ty dừng khấu trừ đề nghị hoàn thuế GTGT tại Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 và đã tính phân bổ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu xuất khẩu trong kỳ với tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế (DTXK/TDT) chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì Công ty được hoàn thuế GTGT theo Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai (VN) được biết, liên hệ với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club