Xử lý tài khoản ngân hàng chưa thông báo với cơ quan thuế

Hình thức xử phạt hiện nay với trường hợp Công ty Việt Cường sử dụng tài khoản ngân hàng (không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước là gì? Trong trường hợp nhà cung cấp của Công ty VC cũng không không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng thì việc hoàn thuế của Công ty VC sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3470/TCT-KK, ngày 26 tháng 08 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 438/CT-KTT ngày 29/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc tài khoản ngân hàng chưa thông báo với cơ quan thuế của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường (sau đây gọi là Công ty Việt Cường). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Việt Cường được biết:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty Việt Cường sử dụng tài khoản ngân hàng (không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan Thuế theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ- CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính) để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ từ Nhà cung cấp trong nước; sau khi cơ quan Thuế đã công bố quyết định thanh tra kiểm tra, Công ty đã có thông theo Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST gửi Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu ngày 14/7/2015 thì Công ty bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời:

+ Nếu Nhà cung cấp không thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì:

Nhà cung cấp bị xử phạt vi phạm pháp luật về đăng ký thuế liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng; Công ty Việt Cường không được xét khấu trừ, hoàn số thuế GTGT đầu vào có liên quan. Công ty bị thu hồi số tiền thuế đã hoàn và bị xử phạt theo quy định.

+ Nếu Nhà cung cấp đã thực hiện thông báo thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà cung cấp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp theo quy định định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì:

cơ quan Thuế phối hợp với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp Nhà cung cấp kiểm tra hàng hóa, dịch vụ thực tế mua bán và việc thanh toán, nhận tiền thanh toán tại các tài khoản ngân hàng có liên quan), trên cơ sở đó xem xét khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club

Calico4