Hướng dẫn việc thuế đối với các Cơ sở giáo dục do Làng trẻ em SOS tài trợ kinh phí

Công văn số 5891/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn 3822/LĐTBXH-KHTC ngày 14/10/2014 và công văn bổ sung tài liệu số 4480/LĐTBXH-KHTC ngày 25/11/2014 của Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)  về việc nộp thuế đối với các trường học do Làng trẻ em SOS Quốc tế tài trợ kinh phí để xây dựng và duy trì hoạt động, bao gồm: Trường phổ thông Hermann Gmeiner, các Trường mẫu giáo, Trường trung cấp nghề.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế môn bài.

Tại điểm 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính quy định về đối tượng nộp thuế môn bài:

“Các tổ chức kinh tế bao gồm:

– Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác”.

Theo tài liệu giải trình của Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và theo quy chế hoạt động thì các Cơ sở giáo dục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Làng trẻ em SOS Quốc tế thành lập là các cơ sở giáo dục ngoài công lập và có thu học phí của học sinh để bù đắp chi phí nên thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

-Tại Điều 1 Luật Thuế TNDN 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội quy định về đối tượng nộp thuế TNDN:

“Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (dưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại Điều 2 của Luật này”.

-Tại điểm d, khoản 1, Điều 19 Luật Thuế TNDN 09/2003/QH11 nêu trên quy định về thu nhập được miễn thuế TNDN: “Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội”.

-Tại Điều 4 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội được áp dụng từ ngày 01/01/2009 quy định về thu nhập được miễn thuế TNDN:

“5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam”.

-Tại khoản 3, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2003 của Quốc hội được áp dụng từ ngày 01/01/2014 bổ sung thêm thu nhập được miễn thuế TNDN:

“Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ sở đó theo quy định của luật chuyên ngành về lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật hợp tác xã”.

Như vậy, Cơ sở giáo dục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Làng trẻ em SOS Quốc tế thành lập có các khoản thu nhập theo quy định nêu trên thì các khoản thu nhập này sẽ được miễn thuế TNDN.

3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại khoản 13, Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc Hội quy định về đối tượng không chịu thuế:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào quy định trên, dạy học, dạy nghề không phải là đối tượng nộp thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện và đề nghị các Cơ sở giáo dục liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club