Hướng dẫn về nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh

Công văn số: 5724/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN, thuế TNCN

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
– Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông
(Địa chỉ: Tổ 7, ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/2014/CV-VT ngày 19/10/2014 của doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông về kê khai, nộp thuế TNDN, thuế TNCN đối với khoản thu nhập phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về chính sách thuế TNDN:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“…Thu nhập từ hoạt động

  • Chuyển nhượng bất động sản;
  • Chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất);
  • Chuyển nhượng quyền thực hiện dự án,
  • Chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật

phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 25%, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Trường hợp DN có các

  • Hoạt động chuyển nhượng bất động sản;
  • Chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất);
  • Chuyển nhượng quyền thực hiện dự án,
  • Chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật

thì được bù trừ lãi, l của các hoạt động này với nhau đ kê khai nộp thuế TNDN.”

Khoản 3 và Khoản 23 Điều 7 TT số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gm các khoản thu nhập sau:

3. Thu nhập từ chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

23. Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật.”

2.Về chính sách thuế TNCN:

Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN quy định:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng c phiếu, quyn mua c phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng c phn của các cá nhân trong công ty cphần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

Theo báo cáo của Doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông tại công văn số 19/2014/CV-VT ngày 19/10/2014 nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành) đã có các bản án về giao dịch giữa doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông, các ông: Lê Thành, Thái Vũ Hòe, Phan Diên Vỹ và các đơn vị có liên quan. Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định cụ thể tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các bản án của Tòa án và tình hình thực tế giao dịch giữa các bên để hướng dẫn doanh nghiệp và các cá nhân xác định thu nhập, chi phí liên quan để tính thuế và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và doanh nghiệp tư nhân Vạn Thông được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club