Những chính sách về miễn giảm tiền thuê đất đối với Tổng công ty Bưu điện và các đơn vị trực thuộc

Công văn số 3582/TCT-CS

V/v đối tượng miễn giảm tiền thuê đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 418/CT-THNVDT ngày 01/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long về xác định đối tượng giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “a) Đơn vị hạch toán phụ thuộc:

– 63 Bưu điện tại các tỉnh, thành phố;

– Công ty Phát hành báo chí Trung ương;

– Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện (thành lập mới);

– Công ty Vận chuyển đường trục (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại mạng vận chuyển đường trục và dịch vụ kho vận);

– Công ty Datapost (thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại 5 Trung tâm Datapost trực thuộc 5 Bưu điện tỉnh, thành phố hiện nay);”

– Tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 176/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam quy định: “1. Thông tư này hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất,  sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị hạch toán phụ thuộc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đơn vị thuê đất hoặc đơn vị được giao đất);

b) Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan.”

– Tại Điều 22 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-BĐVN ngày 05/8/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, quy định:

“Điều 22. Đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh.

1. Đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc hoạt động theo phân cấpcủa Bưu điện tỉnh, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh, được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

3. Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Bưu điện tỉnh quy định.”

– Tại điểm a, khoản 5, Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bưu điện tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-BĐVN, quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của Trưởng các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh:

“5. Thay mặt Giám đốc Bưu điện tỉnh quan hệ với địa phương về các mặt:

a) Chấp hành quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước tại địa phương theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Bưu điện tỉnh Vĩnh Long thuộc đối tượng miễn tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại Thông tư số 176/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, có phần diện tích đất do các Bưu điện huyện, thị xã trực thuộc ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ do Bưu điện tỉnh Vĩnh Long giao; Để thực hiện miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất do các Bưu điện huyện, thị xã đang sử dụng nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long có văn bản yêu cầu Bưu điện tỉnh Vĩnh Long cung cấp các văn bản về việc ủy quyền, phân cấp cho các Bưu điện huyện, thị xã thay mặt mình thuê đất để đảm bảo thủ tục miễn tiền thuê đất.

Tổng cục thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công.

? Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Câu Lạc Bộ Kiêm Toán và kế toán thuế Lê Gia

? Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

? VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

? Hotline: 024.7300.9007

✉ Email: [email protected]

? Website: kiemtoan.club ? www.congtyketoan.vn