Việc lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh của doanh nghiệp đang giải thể

Công văn Số: 126/TCT-CS
V/v hóa đơn, thuế GTGT, thuế TNDN

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được:

+ Công văn số 59450/CT-TTHT ngày 27/8/2018 

+ Công văn số 34682/CT-TTHT ngày 28/5/2018

Của Cục Thuế TP. Hà Nội, công văn số 1239/CNT-TCKT ngày 27/7/2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy (SBIC) về:

Việc lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh của doanh nghiệp đang giải thể (bản photo các công văn kèm theo). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại:

+ Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính

+ Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính

Về bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in và cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in.

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

(đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015)

Về kê khai thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về khai thuế TNDN.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội: Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin (trụ sở tại Hà Nội) đã ngừng hoạt động từ năm 2014, Công ty đang làm thủ tục giải thể, phá sản chưa quyết toán thuế, chưa đóng mã số thuế đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng. Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin phát sinh hoạt động thanh lý bất động sản ngoại tỉnh tại Hải Dương và có nhu cu sử dụng hóa đơn thì Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Thuế tỉnh Hải Dương căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lắp máy và Xây dựng Vinashin thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club