Hướng dẫn xác định trách nhiệm nộp tiền thu sử dụng vốn

Công văn số 3600/TCT-CS
V/v xác định trách nhiệm nộp tiền thu sử dụng vốn

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 598/CT-KT2 ngày 03/04/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định trách nhiệm nộp tiền thu sử dụng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 33-TC/TCT ngày 13/06/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước quy định:

“2) Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn lậu hoặc nhầm lẫn về tiền thu về sử dụng vốn, thì cơ quan thuế có quyền ra lệnh truy thu, truy hoàn tiền thu trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày khai man, trốn, lậu hoặc nhầm lẫn về số thu về sử dụng vốn”.

– Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 110 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

“2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thời hiệu xử phạt là năm năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện.

3. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước”

– Căn cứ quy định tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Khoản 35 Điều 1 quy định:

“Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước; kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.”

+ Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 2 quy định:

“3. Đối với các Khoản tiền thuế nợ, tiền phạt còn nợ không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007, Chính phủ tổ chức thực hiện xóa nợ và báo cáo Quốc hội kết quả đối với các trường hợp sau đây:

b) Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã có quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền; tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu và pháp nhân mới không chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ thuế này”

Theo hồ sơ gửi kèm thì Công ty Container Phía Bắc (trước đây Công ty Container Việt Nam), có vốn góp tại Công ty vận tải quốc tế Nhật – Việt (Vijaco) trước đây đã được Cục Quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp nhà nước tại Hải phòng, Ban đổi mới Doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cổ phần hóa Công ty Container Phía Bắc và đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 04/03/2002 thành Công ty cổ phần thành Công ty cổ phần container Việt Nam.

Ngày 06/11/2001 đại diện Công ty liên doanh Vijaco, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty Container Phía Bắc đã tiến hành lập biên bản bàn giao đại diện phần vốn góp của Công ty Container Phía Bắc tại Công ty liên doanh Vijaco cho Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xuất trình đầy đủ các báo cáo quyết toán hàng năm đã được kiểm toán, biên bản kiểm tra của các cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác và không có bất cứ vướng mắc nào liên quan đến phần vốn góp cho đến ngày các bên ký biên bản bàn giao này và kể từ ngày ký biên bản bàn giao, đại diện phần vốn góp tại Vijaco thuộc trách nhiệm của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Căn cứ quy định và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hải Phòng nêu tại Công văn số 598/CT-KT2 ngày 03/04/2014, cụ thể: căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì khoản thu sử dụng vốn của Công ty container Phía Bắc phát sinh trong giai đoạn 1995-2001 đã quá thời hạn theo các quy định của pháp luật nêu trên và hiện nay Công ty container Phía Bắc đã cổ phần hóa thành Công ty cổ phần container Việt Nam nên không có cơ sở để truy thu tiền sử dụng vốn của Công ty cổ phần container Việt Nam. Do đó, việc Cục Thuế thành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng để xử lý dứt điểm khoản thu sử dụng vốn đối với Công ty cổ phần container Việt Nam là phù hợp.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.