Hướng dẫn việc đăng ký số tài khoản vay ngân hàng

Công văn số 3383/TCT-KK
V/v đăng ký số tài khoản ngân hàng

Kính gửi: Công ty TNHH Sao Mai Anh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/TCKT-SMA.2014 đề ngày 11/6/2014 của Công ty TNHH Sao Mai Anh đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký số tài khoản vay các ngân hàng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:

– Khoản 22 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

– Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

– Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sao Mai Anh trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng (để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan) thì phải thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý theo quy định tại Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sao Mai Anh được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club