Hướng dẫn về xử lý hồ sơ sau hoàn thuế GTGT

Công văn số: 3427/TCT-KK V/v xử lý hồ sơ sau hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

 

Trả lời công văn số 331/CV-CT ngày 5/02/2013 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về xử lý hồ sơ sau hoàn thuế của Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a.4, khoản 9 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng nêu:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ đế tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở kinh doanh không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính trong giá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu thuế GTGT. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng”

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua; đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ; người bán và người mua đã kê khai thuế; sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản; hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót; đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa; giá bán; thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MBK xuất hóa đơn GTGT thuế suất 10% (kí hiệu AA/11P số 0000005 ngày 02/03/2012) nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất (tại Khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt là chưa thực hiện đúng quy định về giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Công ty TNHH MBK và Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt thực hiện lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót; đồng thời Công ty TNHH MBK lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh; Công ty TNHH MBK và Công ty TNHH thương mại Nam Nguyệt kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra; đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club