Hướng dẫn về việc xử lý miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Công văn số: 4924/TCT-QLN
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6585/CT-QLN ngày 25/9/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin ý kiến về việc xử lý miễn tiền chậm nộp đối với Liên danh Penta-Rinkai. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế:

Khoản 1 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

2. Về thẩm quyền miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, miễn tiền chậm nộp thuế

Khoản 4 Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành thông báo tiền chậm nộp có quyền ban hành quyết định miễn tiền chậm nộp theo mẫu số 01/MTCN đối với thông báo mà mình đã ban hành”.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Liên danh Penta-Rinkai là nhà thầu nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với Bộ Giao thông vận tải thông qua đại diện là Ban quản lý dự án 85 thực hiện gói thầu số 2 xây dựng cảng Thị vải thuộc Dự án Phát triển Cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải.

Căn cứ chứng nhận thanh toán ngày 11/7/2013 của Ban Quản lý dự án, nhà thầu xuất hóa đơn và kê khai thuế kỳ thuế tháng 7/2013 với số tiền thuế GTGT phát sinh phải nộp là 10.425.614.892 đồng có hạn nộp 20/8/2013. Ngày 10/10/2013, nhà thầu đã ứng tiền nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước và bị tính tiền chậm nộp với số tiền là 265.853.179 đồng. Trong khi đó đến ngày 07/11/2013 nhà thầu mới nhận được thanh toán từ Ban quản lý Dự án.

Việc Liên danh Penta-Rinkai đã cố gắng nộp tiền thuế trước khi được thanh toán từ NSNN, đó là do khách quan, bản thân công ty không lường trước được sự việc thanh toán chậm từ nhà nước.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét miễn tiền chậm nộp cho Liên danh Penta-Rinkai theo đúng thẩm quyền với lý do bất khả kháng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club