Hướng dẫn về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Công văn số: 4245/TCT-CS
V/v chính sách tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

 

 

Trả lời Công văn số 2981/CT-TTDT ngày 25/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất như sau:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai…”

– Tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: chế độ ưu đãi về nhà ở như sau:

+ Tại Khoản 2, Điều 55 quy định chế độ ưu đãi về nhà ở như sau:

“2. Người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ nếu mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. ”

+ Tại Khoản 5, Điều 80 quy định hiệu lực thi hành như sau:

5. Bãi bỏ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ; Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”.

– Tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

– Tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở.

Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay, việc ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.