Hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp thuế

Công văn số 4021/TCT-KK

V/v: Điều chỉnh tiền chậm nộp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

TCT nhận được Công văn số 2982/CT-QLN ngày 25/9/2018 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp tiền thuế.

Căn cứ Điều 34 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về tính tiền chậm nộp đối với việc nộp chậm tiền thuế;

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;

Căn cứ các quy định nêu trên, về vấn đề này, TCT đã có công văn số 5733/TCT-KK ngày 12/12/2016 hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền phạt chậm nộp do khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế phải nộp. TCT đề nghị Cục Thuế thực hiện theo:

– Hướng dẫn tại công văn và

– Theo đúng quy định của pháp luật

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club