Hướng dẫn về chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải quốc tế

Công văn số: 3078/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 488/CT-TT-HTNNT ngày 21/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Về việc chính sách thuế đối với dịch vụ vận tải quốc tế,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết c Khoản 1 và tiết c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng thuế suất 0% và điều kiện áp dụng thuế suất 0%;

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014; Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ hướng dẫn về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH DV – TM Hữu Lễ cung cấp dịch vụ vận tải cho Công ty Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation Cambodia Branch theo Hợp đồng khai thác vận chuyển hàng hóa trực tiếp tại Phnom Penh (Cam-pu-chia) là hoạt động vận tải quốc tế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Tiết c Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với các chi phí đầu vào phát sinh tại Cam-pu-chia; nếu các khoản chi phí này thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật Cam-pu-chia cung cấp; thì Công ty TNHH DV – TM Hữu Lễ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Về việc sử dụng hóa đơn khi cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế; Công ty sử dụng hóa đơn GTGT theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club