Hướng dẫn tính tiền chậm nộp của Dự án Cải cách Quản lý tài chính công

Công văn số 5902/TCT-DNL
V/v tính tiền chậm nộp của Dự án CCQLTCC

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

TCT nhận được công văn số 64520/CT-KTT6 ngày 24/12/2014 của Cục Thuế TP Hà Nội về vướng mắc khi tính tiền chậm nộp thuế của Dự án CCQLTCC khi kiểm tra đóng mã số thuế. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

1.Xử lý số thuế nộp thừa với số thuế, tiền chậm nộp còn phải nộp

– Theo phê duyệt của lãnh đạo BTC tại điểm 2, mục II bản BC Bộ ngày 30/6/2014 của Tổ công tác hỗ trợ thực hiện quyết toán thuế Dự án CCQLTCC như sau:

“2. Xử lý số thuế nộp thừa với số thuế, tiền chậm nộp còn phải nộp giữa các HĐ

HĐ Tabmis đang có số thuế TNDN nộp thừa 49.547.903.304 đồng. Số thuế GTGT còn phải nộp thêm 6.899.072.776 đồng. 8 HĐDVTV đều phải nộp BS thuế TNDN là 1.118.611.921 đồng, bổ sung số thuế GTGT là 1.063.693 đồng. Tổ công tác xin đề xuất:

– Cho phép được bù trừ số thuế TNDN nộp thừa của HĐ Tabmis (49.547.903.304 đồng). Số thuế TNDN phải nộp bổ sung của 8 HĐ tư vấn (1.118.611.921 đồng).

– Do Dự án chưa nộp thuế đúng thời hạn quy định đối với một số HĐ nên sẽ bị tính tiền chậm nộp (trước khi có Luật sửa đổi, bổ sung). Hiện nay, Tổ công tác chưa có số liệu về tiền chậm nộp phải nộp của dự án. Tổ công tác đề nghị Bộ giao Cục Thuế TP Hà Nội rà soát, xác định chính xác số tiền chậm nộp phải nộp của dự án để thực hiện hoàn kiêm bù trừ với số tiền thuế TNDN nộp thừa”.

2.Điều chỉnh hạch toán số thuế nộp thừa cho số thuế nộp thiếu

Thực hiện công văn số 13615/BTC-NSNN ngày 26/9/2014 của BTC:

“BQL dự án phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội rà soát, XĐ số thuế nộp thừa, nộp thiếu. Trên cơ sở đó, thực hiện điều chỉnh hạch toán số thuế nộp thừa cho số thuế nộp thiếu. Số tiền nộp thuế thừa (đã bù trừ) chuyển hạch toán nộp NSNN tiền vốn NSNN đã cấp thừa”.

Do Dự án CCQLTCC sau khi thực hiện bù trừ giữa số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế nộp thiếu giữa các HĐ vẫn còn số tiền thuế nộp thừa vào NSNN, Dự án không chiếm dụng tiền thuế nên không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội hoàn thành các thủ tục để đóng MST cho Dự án chậm nhất ngày 05/1/2015.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club