Hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN

Công văn số 2718/TCT-KK

V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của các Cục thuế

Đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh thông tin liên quan đến các khoản thu, nộp NSNN khi phát hiện sai sót.

Điểm 7, Mục I, Phần B, Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính

Về hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định:

“…- Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số thu, nộp NSNN, nếu cơ quan thu phát hiện sai sót, hoặc điều chỉnh các khoản thu, nộp ngân sách khi phát hiện khoản nộp không đúng thứ tự theo quy định, không đúng mã tên, mã số cơ quan thu, thì cơ quan thu lập 3 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1- 07/NS kèm theo) gửi KBNN nơi đã thu NSNN để điều chỉnh. Cơ quan thu không ghi vào phần xác nhận của cơ quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh;

– Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,… thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh và gửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh;

– KBNN kiểm tra, đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề nghị điều chỉnh, nếu khớp đúng và phù hợp thì thực hiện điều chỉnh và ký, đóng dấu vào phần chấp nhận điều chỉnh của KBNN trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN. Nếu không phù hợp, KBNN gửi lại giấy đề nghị điều chỉnh cho cơ quan thu để xử lý;…”

Thực hiện quy định nêu trên, cơ quan thuế hoặc người nộp thuế (bên đề nghị điều chỉnh) sử dụng mẫu C1-07/NS để kê khai các thông tin có sai sót và thông tin đề nghị điều chỉnh.

Mẫu C1-07/NS đã được thay thế 02 lần: lần thứ nhất tại Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 của Bộ Tài chính; lần thứ hai tại Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn cách sử dụng mẫu C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC , cụ thể về phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển văn bản đề nghị điều chỉnh.

Để thống nhất thực hiện giữa người nộp thuế; cơ quan thuế và Kho bạc Nhà nước; Tổng cục thuế đề nghị Kho bạc Nhà nước hướng dẫn quy trình; thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN trong các trường hợp sau:

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thông tin về:

+ Tên người nộp thuế, mã số thuế.

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan quản lý thu, địa bàn thu ngân sách.

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót và muốn điều chỉnh thông tin về:

+ Nội dung nộp NSNN, mục lục ngân sách, kỳ thuế, mã tài khoản kế toán.

+ Tên cơ quan thu, mã số cơ quan thu, địa bàn thu ngân sách.

– Các trường hợp cần điều chỉnh khác.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Kho bạc Nhà nước.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club