Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Công văn số 2504/TCT-CS
V/v chính sách thuế 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc Tế L&E Việt Nam
Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2014.5.01-AC ngày 16/5/2014 của Công ty TNHH Bao Bì Giấy Quốc tế L&E Việt Nam (Công ty) về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế TNDN quy định:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

– Tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế GTGT quy trình:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

1. Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của BTC áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

– Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu).

– Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

– Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài.

– Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt”.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp trong năm 2012, năm 2013 Công ty có phát sinh và đã ghi nhận vào chi phí tính thuế TNDN đối với số tiền trả cho hợp đồng dịch vụ ký với nhà thầu nước ngoài theo giá ghi trên hợp đồng dịch vụ nhưng việc thanh toán và khai khấu trừ nộp thay thuế GTGT và thuế TNDN nhà thầu nước ngoài được thực hiện tương ứng vào năm 2013, năm 2014 thì Công ty điều chỉnh giảm chi phí tương ứng với số thuế GTGT đã nộp thay cho nhà thầu nước ngoài trong các năm 2013 và năm 2014, nếu không làm ảnh hưởng đến tổng số thuế TNDN phải nộp của Công ty trong các năm 2012 và năm 2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club