Hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Công văn số 3324/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Ôxtrâylia

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 874CT/TT&HT ngày 14/5/2014 của Cục thuế về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ôxtrâylia (Hiệp định) đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện Hợp đồng số 452/HĐ-KHTT ngày 15/6/2013 về việc thí nghiệm mẫu quặng Apatit cho sản xuất axit phốt phoríc của Công ty Logicamms Northern PTY LTD (công ty Logicamms). Trên cơ sở các tài liệu (bản photocopy) do Cục thuế gửi, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc xác định nghĩa vụ thuế của Công ty Logicamms như sau:

1.Về việc áp dụng nội luật

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1. Đối tượng áp dụng của Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính, thông tư áp dụng đối với các đối tượng sau:

“Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu”

Công ty Logicamms là tổ chức nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng về việc thí nghiệm mẫu quặng Apatit cho sản xuất axit phốt phoric, do đó công ty Logicamms là đối tượng áp dụng của Thông tư số 60/2012/TT-BTC.

2.Về việc áp dụng Hiệp định

Công ty Logicamms là đối tượng cư trú Úc nên sẽ áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam – Ôxtrâylia (Hiệp định). Thu nhập mà công ty Logicamms nhận được từ việc thực hiện Hợp đồng số 452/HĐ-KHTT ngày 15/6/2013 về việc thí nghiệm mẫu quặng Apatit cho sản xuất axit phốt phoric (Hợp đồng) cho công ty TNHH MTV Apatít Việt Nam là thu nhập từ phí dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, Hiệp định không có quy định riêng về thu nhập từ phí dịch vụ kỹ thuật, do đó thu nhập mà công ty Logicamms thu được từ việc thực hiện Hợp đồng sẽ được coi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thuộc phạm vi áp dụng của Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp và Điều 5. Cơ sở thường trú của Hiệp định. Cụ thể như sau:

– Khoản 1, Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp:

“Các khoản lợi tức của một xí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp trên có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú nằm tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách nói trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú tại Nước đó”.

– Khoản 1, Điều 5 – Cơ sở thường trú:

“Theo Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú đối với một xí nghiệp” dùng để chỉ cơ sở kinh doanh cố định qua đó xí nghiệp thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình”.

Theo các qui định trên, công ty Logicamms sẽ phải nộp thuế tại Việt Nam nếu tiến hành kinh doanh tại Việt Nam qua một cơ sở thường trú. Nghĩa là công ty Logicamms:

(i) duy trì tại Việt Nam một “cơ sở kinh doanh”,

(ii) cơ sở kinh doanh có tính chất “cố định”, và

(iii) tiến hành hoạt động kinh doanh qua cơ sở kinh doanh cố định đó.

Điều 2.2 tại Hợp đồng quy định trách nhiệm của công ty Logicamms chưa xác định rõ địa điểm mà công ty Logicamms thực hiện các nghĩa vụ được nêu trong Hợp đồng. Do đó:

Trường hợp công ty Logicamms thực hiện toàn bộ hoặc một phần công việc được quy định trong hợp đồng tại Việt Nam, công ty Logicamms sẽ được coi là tiến hành kinh doanh tại Việt Nam thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 – Điều 7 của Hiệp định.

Trường hợp công ty Logicamms không tiến hành các công việc được quy định trong hợp đồng tại Việt Nam, công ty Logicamms sẽ được coi là không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, do đó công ty Logicamms sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam căn cứ theo Điều 7. Lợi tức doanh nghiệp của Hiệp định. Để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, công ty Logicamms có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục thông báo áp dụng Hiệp định theo hướng dẫn tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty Logicamms thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club