Hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước ký kết

Công văn số 5918/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia.

Kính gửi: Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Đầu tư Minh Hưng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1510/CV-ĐTMH ngày 15/10/2014 của Công ty TNHH Công Thương Nghiệp Đầu tư Minh Hưng, tiếp theo công văn số 103/TCT-HTQT ngày 09/01/2014. trên cơ sở ý kiến của Cục thu nội địa Malaysia, Tổng cục Thuế hướng dẫn Công ty Minh Hưng (VN) về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Malaysia (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập từ việc thực hiện các Hợp đồng với Công ty Minh Hưng (M) SDN. BHD (sau đây gọi là Công ty Minh Hưng (M)) như sau:

1. Đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê phương tiện vận chuyển:

Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định quy định:

“1. Tiền bản quyền phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và theo các luật của Nước ký kết đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đối tượng thực hưởng tiền bản quyền thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá 10 phần trăm tổng số tiền bản quyền.

3. Thuật ngữ “tiền bản quyền” được sử dụng trong Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán ở bất kỳ dạng nào được trả cho việc sử dụng, hoặc quyền sử dụng, bản quyền tác giả của một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay khoa học, kể cả phim điện ảnh hoặc các loại phim hay các loại băng dùng trong phát thanh và truyền hình, bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại, thiết kế hoặc mẫu đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sử dụng, hay quyền sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hoặc khoa học, hay trả cho thông tin liên quan đến kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hoặc khoa học.”

Căn cứ quy định tại Khoản 2 và 3, Điều 12 (Tiền bản quyền) của Hiệp định nêu trên:

– Thu nhập của Công ty Minh Hưng (VN) từ việc cho Công ty Minh Hưng (M) thuê phương tiện vận chuyển (sà lan và tàu kéo) được coi là thu nhập từ tiền bản quyền và phải chịu thuế TNDN tại Malaysia với mức thuế suất không vượt quá 10% trên tổng số tiền bản quyền.

Luật TTN 1967 của Malaysia (ITA 1967), thu nhập từ việc cho thuê động sản, thuế suất thuế khấu trừ 10% trên tổng số tiền thanh toán đối với:

– Cho thuê

– Sử dụng bất kỳ động sản nào căn cứ theo Mục 109B, ITA 1967.

TCT gửi kèm bản chụp các mục 4A, 107A và 109B của ITA 1967 để Cty MH (VN) tham khảo.

2. Đối với thu nhập từ các hợp đồng dịch vụ hút, vận chuyển, xả cát…:

TCT đang trao đổi quan điểm với Cục thu nội địa Malaysia. Sau khi có ý kiến của Cục thu nội địa Malaysia, TCT sẽ có văn bản hướng dẫn Cty.

3. Về việc khấu trừ thuế đã nộp tại Malaysia của Công ty Minh Hưng (VN):

Khoản 2, Điều 24 (Xóa bỏ việc đánh thuế hai lần) của Hiệp định quy định:

“2. Khi một đối tượng cư trú của VN nhận được thu nhập mà phù hợp với các luật của Malaysia, các quy định của Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại Malaysia, VN cho phép trừ vào số thuế thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền bằng số thuế đã nộp tại Ma-lai-xi-a. Tuy nhiên, số thuế được trừ như vậy sẽ không vượt quá phần thuế Việt Nam được tính trên khoản thu nhập đó trước khi cho phép khấu trừ.”

Theo quy định nêu trên, thu nhập Công ty Minh Hưng (VN) thu được từ việc cho thuê một số phương tiện khai thác, vận chuyển cát trong vùng biển Malaysia đã bị đánh thuế tại Malaysia phù hợp quy định của nội luật Malaysia, các quy định của Hiệp định. VN sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế thu nhập của Công ty Minh Hưng (VN) một khoản tiền thuế bằng với số thuế đã nộp tại Malaysia. Số thuế được khấu trừ không vượt quá phần thuế VN được tính trên khoản thu nhập đó trước khi cho phép khấu trừ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Minh Hưng (VN) biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club