Giải đáp vướng mắc chính sách tiền sử dụng đất cho đơn vị cấp nước

Công văn số 2754/TCT-CS

Giải đáp vướng mắc về chính sách tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời Công văn số 470/CT-DT ngày 15/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với đơn vị cấp nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch:

+ Tại Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

“1. Nghị định này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất; cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại:

+ Khu vực đô thị;

+ Khu vực nông thôn;

+ Các khu công nghiệp;

+ Khu chế xuất;

+ Khu công nghệ cao;

+ Khu kinh tế

(sau đây gọi tắt là khu công nghiệp);

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên lãnh thổ Việt Nam…”

+ Tại Điểm e Khoản 3 Điều 30 quy định dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ: “e) Miễn tiền sử dụng đất.”

– Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định:

“1. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Sử dụng đất trong hoạt động cấp nước

3. Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước bao gồm:

+ Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống;

+ Công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước;

+ Các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).”

– Tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“5. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định này và Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nghị định này…”

– Tại Điểm i Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của CP quy định về thu tiền thuê đất; thuê mặt nước quy định (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014):

“1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp sau:

i) Đất xây dựng công trình cấp nước bao gồm:

+ Công trình khai thác, xử lý nước, đường ống;

+ Công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước;

+ Các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị).”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất; cung cấp và tiêu thụ nước sạch được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép:

+ Chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp);

+ Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng công trình cấp nước

thì được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club