Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Công văn số 2808/TCT-QLN
V/v thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

 

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2094/SKHĐT-ĐKKD ngày 05/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“1. Người nộp thuế nợ

– Tiền thuế,

– Tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế

đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế,

nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định”.

– Tại Khoản 26 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 93; bổ sung Khoản 3 vào Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm:

“g) Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề”.

– Tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành văn bản đề nghị cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề:

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp:

– Giấy chứng nhận kinh doanh,

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

– Giấy phép thành lập và hoạt động,

– Giấy phép hành nghề phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động,

– Giấy phép hành nghề

hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

Sau khi nhận được văn bản về việc không thu hồi các giấy phép nêu trên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện theo dõi khoản nợ này và khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế”.

– Tại Điều 56 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội quy định:

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập;

2. Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không trung thực, không chính xác;

3. Lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật;

4. Hoạt động trong ngành, nghề mà pháp luật cấm;

5. Hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

6. Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký;

7. Chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ quan thuế đã lập hồ sơ, chuyển đến Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, tuy nhiên Phòng Đăng ký kinh doanh không thu hồi. Do chưa đủ điều kiện để thực hiện biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật hợp tác xã, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế biết để cơ quan thuế tiếp tục theo dõi khoản nợ này và khi có đầy đủ thông tin, điều kiện để thực hiện các biện pháp cưỡng chế trước đó thì người ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành quyết định thực hiện biện pháp cưỡng chế trước để bảo đảm thu đủ số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club