Đề xuất sửa đổi thông tư liên lịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Số: 691/TCT-CS
V/v sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 52683/CT-QLĐ ngày 30/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội; về việc đề xuất sửa đổi Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT về thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp GCNQSDĐ lần đầu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/11/2013 Quốc hội đã thông qua Luật đất đai số 45/2013/QH13; thay thế Luật đất đai năm 2003 và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014. Theo đó, các văn bản pháp luật về quản lý đất đai; và các văn bản quy định về nghĩa vụ tài chính; cũng sẽ phải thay đổi theo quy định mới của Luật đất đai năm 2013 kể từ ngày 1/7/2014.

Tiếp theo Luật đất đai được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2174/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 về việc Phê duyệt Đề án “Khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2013 – 2020”. Hiện nay Bộ Tài chính cũng đã ban hành kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện Quyết định số 2174/QĐ-TTg nêu trên.

Mặt khác, việc sửa đổi Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, do Luật đất đai năm 2003 đã được thay thế bằng Luật đất đai năm 2013; nên thời gian vừa qua Bộ Tài nguyên và môi trường tạm thời chưa sửa đổi; mà để năm 2014 sửa đổi cho đồng bộ với Luật đất đai năm 2013. Do đó, việc sửa đổi Thông tư số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT đã có trong kế hoạch sửa đổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính sẽ phối hợp tham gia.

Như vậy, đề xuất sửa đổi Thông tư liên lịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT; mà Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 52683/CT-QLĐ là phù hợp. Tổng cục Thuế xin ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính; kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét sửa đổi cho phù hợp với Luật đất đai năm 2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club