Chính sách thuế và tài liệu liên quan tới bán tài sản cho thuê tài chính

Công văn số 5180/TCT-CS

Bổ sung thông tin

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương
– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11847/CT-TT&HT ngày 24/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam có trụ sở tại TP.HCM:

Căn cứ vào nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 11847/CT-TT&HT nêu trên, Tổng cục Thuế thấy Cục Thuế chưa phản ánh đầy đủ thông tin và các giao dịch chưa được mô tả rõ ràng về thời điểm phát sinh.

Để có cơ sở trả lời Cục Thuế; Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể những nội dung sau:

1. Cung cấp thêm các tài liệu liên quan như: Hợp đồng cho thuê tài chính, hóa đơn và các tài liệu liên quan đến việc cho thuê dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất gạch giữa Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam và Công ty TNHH Norco Tiles; Hợp đồng và các tài liệu liên quan đến việc thế chấp cầm cố tài sản là quyền thuê đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị; văn bản ủy quyền của Công ty TNHH MTV Kexim Việt Nam cho Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương bán đấu giá tài sản.

2. Cung cấp thêm các thông tin liên quan đến thời điểm của các giao dịch trình bày tại công văn số 11847/CT-TT&HT nêu trên và việc kê khai của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam và Công ty TNHH Norco Tiles đối với các giao dịch trình bày tại công văn số 11847/CT-TT&HT.

Theo nội dung trình bày tại công văn hỏi nêu trên thì Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã bán đấu giá xong tài sản của Công ty Norco Tiles, vậy đề nghị Cục Thuế trình bày cụ thể về việc xuất hóa đơn của Cục thi hành đối với tài sản bán đấu giá.

Báo cáo và đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 30/11/2014. Điện thoại liên hệ: (04) 39727781; Fax (04) 39727739. Email: [email protected]

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club