Xử lý sai phạm không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Công văn Số: 4861/TCT-CS
V/v báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 5197/CT-HQTA ngày 31/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines:

+ Nộp thông báo phát hành hóa đơn ngày 19/03/2018 (Quý I/2018)

+ Đăng ký bắt đu sử dụng hóa đơn từ ngày 01/04/2018 (Quý II/2018)

Thì TCT thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 5197/CT-HQTA ngày 31/08/2018.

Cụ thể: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines:

+ Không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018 

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Chi cục Thuế TP. Nha Trang xem xét lại cơ sở pháp lý của Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ số 37/BB-VPHC đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Việt Airlines.

TCT có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club