Hướng dẫn sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng

Công văn số 5946/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng

Kính gửi:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

TCT nhận được CV số 270/CT-HCQTTVAN ngày 04/11/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh vàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý Ngân hàng như sau:

1. Về chính sách thuế và hoá đơn:

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT như sau:

“1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý..

Căn cứ điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo TT số 39/2014/TT- BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ như sau:

“Trường hợp tổ chức nộp thuế theo pp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đã quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hoá đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý”.

2. Về quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng:

Tại Điều 10 NĐ số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng quy định:

“- Điều 10. Quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng

Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”.

3. Vướng mắc của Cục Thuế thành phố Cần Thơ:

Trường hợp CTCP Dược Hậu Giang nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, sử dụng hoá đơn GTGT có mua vàng miếng để khuyến mãi cho khách hàng. Tuy nhiên,

+ Trong giấy phép kinh doanh của Ctcp Dược Hậu Giang không có ngành nghề kinh doanh vàng

+ Mà hoạt động phát sinh bán vàng là đột xuất, không phải hoạt động kinh doanh thường xuyên

Nên Công ty không thể đăng ký bổ sung ngành nghề hoạt động mua bán vàng để Công ty in, phát hành hoá đơn bán hàng để sử dụng.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vàng thì:

+ Công ty không được sử dụng vàng miếng

+ Mà chuyển qua sử dụng vàng nhẫn

+ Công ty phải xuất bán cho Ngân hàng để mua lại vàng nhẫn phục vụ cho hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty.

Để có cơ sở hướng dẫn thực hiện được thống nhất và phù hợp, TCT kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước VN cho ý kiến về hoạt động mua bán vàng của CTCP Dược Hậu Giang nêu trên có phù hợp với quy định của Pháp luật không?

Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước VN xin chuyển cho TCT trước ngày 10/01/2015; ĐT: 043. 9727779; Fax: 043.9727739; email: [email protected]

TCT trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Ngân hàng Nhà nước.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club