Hướng dẫn về thời điểm lập hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu

Công văn số 3637/TCT-CS

 Thời điểm lập hóa đơn.

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7392/TCHQ-GSQL ngày 18/6/2014 của Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn về thời điểm lập hoá đơn đối với hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn, chứng từ như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Tại khoản 2, Điêu 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn như sau:

“Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Tại điểm d, khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại: “d) Đối với hàng hoá do doanh nghiệp nội địa bán cho DNCX: DNCX và doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan như thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 27 Thông tư này (trừ quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ);

Tại khoản 3 và khoản 4 Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC nêu trên quy định về hồ sơ hải quan và thời hạn làm thủ tục hải quan:

“3. Hồ sơ hải quan gồm: a) Hợp đồng mua bán hàng hóa… ; b) Hóa đơn xuất khẩu do doanh nghiệp xuất khẩu lập (liên giao khách hàng): 01 bản chụp; c) Các giấy tờ khác theo quy định đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu (trừ vận tải đơn – “4. Thời hạn làm thủ tục hải quan: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ đã làm xong thủ tục hải quan và giao hàng hóa, doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan. Nếu quá thời hạn trên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ chưa làm thủ tục hải quan thì cơ quan Hải quan lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về hải quan, làm tiếp thủ tục hải quan “.

Căn cứ quy định trên, doanh nghiệp nội địa khi bán hàng hoá cho doanh nghiệp chế xuất phải lập hoá đơn để làm thủ tục hải quan.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hoá cho DNCX đã hoàn thành thủ tục hải quan và lập hoá đơn GTGT nhưng do kết quả tác nghiệp của cơ quan hải quan (như chờ kết quả giám định chuyên ngành hoặc kiểm tra thực tế hàng hoá…) dẫn đến việc giao hàng sau thời điểm lập hoá đơn GTGT và hoàn thành thủ tục hải quan thì doanh nghiệp nội địa không bị xử phạt về hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định tại mục a, điểm 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng cục Hải quan được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club.