Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp xuất hóa đơn không theo thứ tự

Công văn số 5070/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Tổng Cục Thuế nhận được công văn số 1588/CT-HCQTTVAC ngày 10/07/2018 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp xuất hóa đơn không theo thứ tự của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn:

– Tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành NĐsố 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010

– NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủquy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hướng dẫn về Nguyên tắc lập hóa đơn;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.1, b.2 Khoản 3 Điều 11 TT số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với việc lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn không theo quy định;

Trường hợp Công ty Cổ phần Du Lịch Bến Tre phân chia hóa đơn đặt in cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng và phát sinh sai sót lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định thì căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm của người nộp thuế để xử lý theo Điểm b.1 nêu trên nếu sau khi phát hiện sai sót đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn hoặc Điểm b.2 nêu trên đối với các hành vi khác. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ những hướng dẫn nêu trên và tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để xử lý phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club