Hướng dẫn về việc xử lý mất hóa đơn GTGT

Công văn số: 324/TCT-CS

V/v mất hóa đơn

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 10653/CT-TTHT ngày 16/10/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về mất hóa đơn.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật kế toán 2015 về trách nhiệm của đơn vị kế toán trong trường hợp tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại;

Căn cứ quy định tại Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn;

Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (người bán) và Công ty TNHH Dược phẩm Văn Lang (người mua) làm mất cả 03 liên hóa đơn GTGT số 17847 ngày 18/02/2016, tổng số tiền thanh toán là 7.493.899.628 đồng. Do vậy, người bán và người mua không có hóa đơn để sao chụp, đối chiếu chứng từ kế toán.

Căn cứ quy định trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra việc chấp hành quy định về việc lập, sử dụng, lưu trữ hóa đơn chứng từ của hai đơn vị để làm rõ nguyên nhân mất cả 03 liên hóa đơn GTGT số 17847 ngày 18/02/2016 nêu trên; việc hạch toán kế toán, kê khai nộp thuế của hai đơn vị để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại https://calico.com hoặc https://kiemtoan.club