Hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn cho doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Công văn số 5859/TCT-CS
V/v bán hóa đơn.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Bình.

Trả lời công văn số 2870/CT-THNVDT ngày 16/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình về vướng mắc liên quan đến việc bán hóa đơn cho đối tượng là DN mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng, chưa sử dụng hóa đơn và có các dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Về vấn đề này, sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 và Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“4. Đối với 

  • DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn;
  • DN có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế.

BTC căn cứ quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về công nghệ thông tin thực hiện biện pháp giám sát, quản lý phù hợp nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hóa đơn.

5. DN đang sử dụng hóa đơn tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc DN thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn tự in mà phải thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này…Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể quy định tại khoản này.”

Tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của CP quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là DN nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án) . . .

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế…

2. DN thuộc loại rủi ro cao về thuế tại Điểm dKhoản 1 Điều này là các DN có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau:

  • Nhà máy;
  • Xưởng sản xuất;
  • Kho hàng, phương tiện vận tải;
  • Cửa hàng
  • Các cơ sở vật chất khác.

b) DN kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) DN có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền . . .

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và căn cứ vào nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình tại công văn số 2870/CT-THNVDT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp CụcThuế trong quá trình quản lý xác định là DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, không phân biệt DN mới thành lập hay đang hoạt động thì Cục Thuế thông báo để DN thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng (thời gian 12 tháng được tính kể từ ngày Cục Thuế thông báo cho Doanh nghiệp).

Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, Cục Thuế có văn bản thông báo DN chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn như hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Bình được biết./

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club