Hướng dẫn về tên người bán, người mua trên hóa đơn

Công văn số: 3077/TCT-CS V/v chính sách hóa đơn

Kính gửi:

Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầu phụ dự án xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giai đoạn 2.
(Tầng 17, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn KDK/TLIPII/1405004 ngày 29/5/2014 của Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầu phụ dự án xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giai đoạn 2 về tên người bán, người mua trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, cung ứng dịch vụ:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Căn cứ hướng dẫn trên, do là nhà thầu không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên khi mua, bán hàng hóa trên hóa đơn, Công ty ghi tên đầy đủ hoặc viết tên viết tắt theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế là phù hợp nếu tiêu thức mã số thuế của người bán hàng đảm bảo theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Kandenko Co., Ltd Nhật Bản- Thầu phụ dự án xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng- Gói thầu số 2- Giai đoạn 2 biết và đề nghị liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn cụ thể.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại congtyketoan.vn hoặc kiemtoan.club